சி பி அய்

சி பி அய் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் தோழர் சந்தாணம், என் கே வுக்கு அஞ்சலி!