2021, டிசம்பர் 18 உறுதிமொழி : பாசிசத்திற்கெதிரான சண்டையை தீவிரப்படுத்த இகக (மா லெ) வை வலுப்படுத்துவோம்!

விவசாயிகள் இயக்கத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியை உறுதிப்படுத்துவோம்!

பாசிசத்திற்கெதிரான சண்டையை தீவிரப்படுத்த இகக (மா லெ) வை வலுப்படுத்துவோம்!