அறுவரும் உடன் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும்

அறுவரும் உடன் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும்

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் மிகச் சரியாக உச்சியில் அடி கொடுத்திருக்கிறது.

திண்டுக்கல்லில் இகக(மாலெ) மாவட்ட அளவிலான பயிலரங்கு

திண்டுக்கல்லில் இகக(மாலெ) மாவட்ட அளவிலான பயிலரங்கு

திண்டுக்கல்லில் 27-.3.-2022 அன்று

மணப்பாறையில் 100 நாள் வேலைத் தொழிலாளர்கள் போராட்டம்

மணப்பாறை ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு 100 நாள் வேலைத் திட்டத் தொழிலாளர்கள் போராட்டம்

மார்ச் 28,29 பொதுவேலைநிறுத்தம் வாழ்த்தும் ஒருமைப்பாடும்

வெற்றிகரமான பொது வேலைநிறுத்தத்திற்காக தொழிலாளர் வர்க்கத்தை இகக(மாலெ) வாழ்த்துகிறது...